Misioni & Qellimi

MISIONI & QËLLIMI

Shoqata e Ushqimit dhe Mirëqënies u themelua me qëllimin e vetëm promovimin dhe ruajtjen e traditës së ushqimit dhe prodhimeve shqiptare, si dhe rritjen e cilësisë së shërbimit në fushën e hoteleri-turizmit. 

Sektori i hoteleri-turizmit përbën pjesën më të rëndësishme të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik për Shqipërinë, veçanërisht fokusimi te arsimi profesional. Ndaj SHUM është përqendruar në rritjen e standartit të këtij sektori dhe mbështetjen drejt një ndryshimi pozitiv. 

Programi jonë ka si qëllim anëtarësimin e prodhuesve vendas, bareve, restoranteve, hoteleve dhe subjekteve të ndryshëm që bëjnë pjesë në këtë sektor. Në bazë të anëtarësimeve dhe pjesëmarrjes së gjerë do të arrihet kualifikimi i një brezi profesionistësh, të cilët do ti shërbejnë me cilësi industrisë së hoteleri-turizmit dhe traditës shqiptare.

Në kuadër të projektit trajnim dhe punësim, realizohen trajnime bazuar në standartet europiane dhe në përfundim të tyre jepet certifikata përkatëse duke synuar punësimin e kursantëve në strukturat bashkëpunuese të SHUM.

Misioni i Shoqatës së Ushqimit dhe Mirëqënies bazuar te statuti i saj është: këshillimi, trajnimi, formimi nëpërmjet specialistëve për arsim të përgjithshëm dhe atë profesional. 

Nën moton “Jemi SHUM jemi NJE” Shoqata për realizimin e qëllimit të saj kontribuon në :

  • Zhvillimin e aktiviteteve ekonomike te anëtarëve të saj, brenda dhe jashtë vendit

  • Pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në spektrin ekonomik, profesional, kulturor.

  • Pjesëmarrje në aktivitete si panaire, hapje qëndrash promovimi dhe bashkëpunimi me shoqatat homologe brenda dhe jashtë vendit.

  • Zhvillimin e kurseve profesionale në degë të ndryshme të hoteleri-turizmit

  • Zhvillimin dhe rritjen e etikes profesionale për anëtarët e SHUM, duke ndikuar në rritjen e kapaciteteve Horeca në vendin tonë.

  • Organizimin dhe pjesëmarrjen në kompeticione kombëtare dhe ndërkombëtare 

  • Ndërmjetësimin për punësim të kursantëve dhe stafeve profesionale të sektorit.

  • Promovimin e traditës së ushqimit dhe prodhimeve shqiptare.

  • Rritjen e cilësisë së shërbimit në fushën e hoteleri-turizmit.

  • Ruajtjen, përmirësimin dhe prezantimn e vlerave  të turizmit në Shqipëri.  


Anëtarësohu në Shoqatën e Ushqimit dhe Mirëqenies